In de nieuwe cao voor het mbo is opgenomen dat er iedere vier jaar een werkdrukplan moet worden opgesteld. Uiteraard met als doel: het verminderen van de werkdruk. Het plan moet tussentijds geëvalueerd worden en, zo nodig, bijgesteld worden.
Bij het tot stand komen van dit plan moeten de werknemers worden betrokken. Daarnaast moeten de resultaten van de RI&E (1) , MTO (2) en bevindingen van de OR (3) worden betrokken in het plan.

1. RI&E: Risico-inventarisatie en evaluatie, het vierjaarlijkse onderzoek naar arbeidsomstandigheden: veiligheid, gezondheid en welzijn
2. MTO: medewerkers tevredenheidsonderzoek
3. OR: ondernemingsraad

Na deze workshop weet je:

 • Hoe je als OR voor een goed plan zorgt

 • Welke initiatieven je zelf kan nemen

 • Hoe je de medewerkers kan betrekken

Aandacht in het plan voor:

 • De omgang met piekbelasting
 • Diverse levensfases
 • Werkklimaat
 • Slimmer organiseren
 • Reductie van administratieve lasten en verantwoording
 • Rol van leiderschap

De OR heeft een instemmingsbevoegdheid op het plan.
De werkgever legt jaarlijks in zijn sociaal jaarverslag verantwoording af over wat er is gebeurd.

In de workshop gaan we kijken naar dit plan:

 • Wat moet je als OR doen om ervoor te zorgen dat er straks een goed plan ligt.
 • Welke initiatieven kun je zelf nemen, welke initiatieven kun je voorstellen aan de bestuurder.
 • Hoe zorg je ervoor dat de medewerkers daadwerkelijk betrokken zijn bij de totstandkoming van het plan.
 • Welke afspraken maak je over de evaluatie.

Deze en andere vragen verkennen we tijdens de workshop en dat leidt tot een aandachtspuntenlijst voor jouw OR.

Geluk bij CNV Academie

CNV Academie combineert de laatste wetenschappelijke kennis met onze rijke ervaring als vakbondsorganisatie. Daar kun jij de vruchten van plukken. Voor de cursussen, trainingen en workshops van CNV Academie hoef je geen vakbondslid te zijn, wij willen onze kennis en ervaring juist delen met de hele maatschappij, omdat we daar allemaal beter van worden.