Met goed onderhandelen kan de ondernemingsraad de verwachtingen van de achterban waarmaken. In onderhandelingen komen de visies van verschillende partijen aan bod en kan de OR anderen overtuigen van de eigen idealen. Onderhandelingen zijn voor de OR een onderscheidend moment, daarom verdient goed onderhandelen onze aandacht.

Hoe onderhandel je als OR?

Een belangrijke taak voor ondernemingsraden is het verdedigen van jullie visie en de belangen van jullie achterban in een onderhandeling. Om dat overtuigend te kunnen doen, is het belangrijk dat je begrijpt wat je positie is, wat er door anderen van jullie verwacht wordt en met welke missie je de onderhandeling in gaat. Maar hoe bepaal je dat, hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op en hoe verdedig je jullie belangen met overtuiging?

Na deze training zijn jullie:

 • Zeker in jullie rol als onderhandelaar

 • Overtuigend in jullie communicatie

 • Klaar om het gesprek aan te gaan

Training in onderhandelen

Onderhandelen kun je oefenen, maar serieuze onderhandelingen zijn daar uiteraard niet het moment voor. CNV Academie komt naar jullie toe om op jullie eigen tempo de verschillende onderdelen van het onderhandelingsproces te leren kennen en te begrijpen. Onze trainer leert jullie hoe jullie je het beste kunnen voorbereiden en hoe jullie in de onderhandeling zelf het verschil kunnen maken.

OR_training_onderhandelen_incompany

OR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als OR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en de OR

Als lid van een ondernemingsraad krijg je met veel zaken te maken die je zelf in je dagelijks leven niet of maar deels hebt leren kennen. Onderhandelen is zoiets: dat is lang niet voor iedereen dagelijkse kost en het kost dan ook moeite dit op een goede manier aan te pakken. CNV Academie traint OR-leden, zodat ze kunnen groeien in hun rol en hun werk op een nog betere manier kunnen verrichten.

De ondernemingsraad heeft nuttig werk te verrichten en heeft daarom een belangrijke positie in de organisatie. Maar wordt die positie ook waargemaakt? Het is, juist voor leden van een OR, altijd verstandig om de eigen positie en het functioneren van de raad kritisch onder de loep te houden. Vaak is er ruimte voor verbetering. CNV Academie helpt OR'en bij het versterken van zichzelf.

Weet waar je staat als ondernemingsraad

Je geeft als OR-lid veel aandacht aan de taken die je hebt, maar het functioneren van de OR als geheel blijft dan niet altijd scherp in beeld. Hoe staan jullie er nu eigenlijk voor, binnen de verhoudingen in jullie organisatie? Waar liggen er verbeterpunten en waar zou zelfs met spoed werk van moeten worden gemaakt? Het stellen van die vragen is het begin van de verbetering en daar heeft iedereen baat bij.

Na deze training zijn jullie:

 • Alert op ieders eigen valkuilen

 • Bereid verbeteringen door te voeren

 • Een overtuigende ondernemingsraad

Training Functioneren & positioneren

Een goede OR is zelfkritisch. De interesse voor de training Functioneren & positioneren is wat dat betreft al een bewijs van jullie kwaliteit. Wat willen jullie verbeteren? De coach van CNV Academie loopt samen met jullie jullie werkzaamheden door en bekijkt in overleg wat beter kan of moet. We helpen jullie bij het functioneren als OR en geven handreikingen waarmee jullie je binnen je organisatie beter kunnen positioneren.

OR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als OR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en OR

Het goed functioneren van de OR is van belang voor de sector; CNV Academie onderkent dat belang ook en neemt graag haar verantwoordelijkheid, door jullie bij te staan waar nodig. Wij hebben de kennis en ervaring in huis waar jullie verder mee kunnen komen. Onze trainingen zijn voor iedereen toegankelijk, CNV-lid of niet, en zijn gericht op jullie persoonlijke situatie, zodat we jullie op de best mogelijke manier kunnen helpen.

Een goede verhouding tussen directie en medezeggenschapsraad legt een stevige basis voor het dagelijks werk in de sector onderwijs. Als directie en MR onderling duidelijk communiceren en van elkaar weten wat ze aan elkaar hebben, kan de MR een grote meerwaarde zijn voor de directie en omgekeerd. Dat goede evenwicht maakt CNV Academie bereikbaar bij de training ''Directie en medezeggenschap”.

Jouw relatie met de MR

Als leidinggevende zul je ongetwijfeld regelmatig met de MR te maken hebben, waarbij als het goed is de nadruk ligt op opbouwende kritiek en samenwerking. Maar wat verwacht de raad nu precies van je? Welke speelruimte heb jij en welke middelen heeft de raad tot zijn beschikking? Weten jullie van elkaar waar jullie voor staan? Vaak blijkt dat de communicatie eenzijdig is. Daar kan veel meer uit worden gehaald en daar kun jij als directeur het initiatief in nemen.

Na deze training ben je:

 • Zekerder over de rolverdeling tussen MR en directie

 • In staat het gesprek over en weer aan te gaan

 • Vertrouwd met het takenpakket van de MR

Eerste Hulp Bij Medezeggenschap

Onze training voor directies noemen we ook wel ''Eerste Hulp Bij Medezeggenschap”, EHBM. Dat laat, ondanks de knipoog, ook wel zien hoe noodzakelijk deze training is, want voor veel directies blijkt de omgang met de MR voor hoofdbrekens te zorgen. Men heeft vaak wel een idee van wat kan en moet, maar in de praktijk is van een vruchtbare samenwerking onvoldoende sprake. CNV Academie laat zien dat hier veel meer uit te halen is.

MR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als MR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie voor directies

CNV hecht veel belang aan het goed functioneren van de medezeggenschapsraden, omdat zij een waarborg vormen voor de kwaliteit van de sector onderwijs. Daarom bieden we gerichte trainingen voor MR-leden, maar dus ook voor directies, want uiteindelijk hebben beide partijen voordeel bij medezeggenschap. CNV Academie heeft trainingen voor iedereen en daarbij maakt het ook niet uit of je CNV-lid bent of niet.

Werkdruk is een maatschappelijk probleem dat gelukkig steeds meer aandacht krijgt, ook omdat, onder andere, de ondernemingsraden de hoge werkdruk op de agenda hebben gezet. Het blijft van belang dat OR'en alert zijn op signalen die duiden op een te hoge werkdruk en bij directies en het personeel zelf aansturen op een oplossing. CNV Academie helpt OR'en daarbij.

Werkdruk opmerken

Als OR houden jullie oren en ogen open en communiceren jullie met de werknemers en met andere betrokkenen. In dat contact kan de werkdruk natuurlijk in letterlijke zin ter sprake komen, maar soms kun je ook aan andere signalen al opmerken dat het de verkeerde kant op gaat. Wat doe je dan, als OR? Hoe kun je werkdruk bespreekbaar maken? Wat voor oplossingen kun je aanreiken?

Na deze training zijn jullie:

 • In staat werkdruk te herkennen

 • Een steun voor personeel dat werkdruk ervaart

 • Begonnen met het bedenken van oplossingen

Training OR en werkdruk

Tijdens de training die CNV Academie verzorgt, komen de kenmerken van een (te) hoge werkdruk aan de orde en bespreken we de negatieve consequenties ervan. We laten zien welke mogelijkheden de ondernemingsraad heeft om dit probleem, dat we hierboven al een ''maatschappelijk probleem” noemden, te verhelpen, omdat de gevolgen ervan, zoals burn-outs en overspannenheid, zo ingrijpend zijn.

shutterstock_329415260_burnoutsignalen

OR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als OR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en werkdruk

De gevolgen van hoge werkdruk laten zich op meerdere manieren gelden. Het functioneren van een team wordt door hoge werkdruk ondermijnd; de gevolgen ervan op de gezondheid van werknemers brengen het probleem ook naar huis. CNV Academie trekt zich dit probleem aan en probeert met verschillende trainingen, voor alle betrokken partijen, werkdruk aan te pakken en te verminderen. Samen kunnen we het verschil maken.

Het bestaansrecht van de medezeggenschapsraad valt of staat bij zijn noodzaak: als de betrokkenen het gevoel hebben dat ze het zónder ook wel af kunnen, verliest de MR zijn invloed. Dit is actueel nu, mede door de opkomst van app-groepen en laagdrempelige communicatie, de lijnen korter zijn en mensen elkaar vaker buiten de MR om spreken. Maar de MR hééft meerwaarde en door daar de nadruk op te leggen blijft de raad ook in de toekomst onmisbaar: Medezeggenschap 2.0.

Wat is jullie raad waard?

In de organisatiestructuur is de MR een vaste waarde, een onafhankelijke autoriteit die zijn invloed kan doen gelden als het nodig is. Daarom ben je natuurlijk ook trots op je werk als MR-lid. Maar wat als de mensen die je vertegenwoordigt jouw rol minder vanzelfsprekend gaan vinden? Hoe overtuig je ze van jullie relevantie en hoe zorg je ervoor dat het initiatief weer bij jullie ligt? CNV Academie stoomt je klaar voor de toekomst.

Na deze training zijn jullie:

 • Weer onmisbaar voor de achterban

 • Een partij om rekening mee te houden

 • Klaar voor de toekomst van de medezeggenschap!

Training Medezeggenschap 2.0

De veranderende tijden zijn voor medezeggenschapsraden misschien wel een wake up call die hoe dan ook nodig was. Veel raden zijn onduidelijk over hun doelstellingen en kunnen dus wel een modernisering gebruiken. De training ''Medezeggenschap 2.0'' heeft dan ook een positieve insteek, we reiken jullie echt de tools waar jullie mee verder kunnen. Maak je idealen concreet en onderscheid je als MR!

MR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als MR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en medezeggenschap

De veranderende verhoudingen in de onderwijs sector bieden wat CNV betreft in de eerste plaats volop kansen. Wij blijven werken aan verbetering en dat doen we samen met de medezeggenschapsraden. CNV Academie traint raadsleden en andere betrokkenen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de ontwikkelingen die komen gaan. Onze trainingen zijn voor zowel CNV-leden als voor niet-leden toegankelijk.

De medezeggenschapsraad (MR, GMR) is een vertegenwoordigende partij. De raad verdedigt de belangen van bijvoorbeeld ouders, leerlingen en/of personeel. Om dat goed en geloofwaardig te doen, met een stevig draagvlak, moet de raad goed contact hebben met zijn achterban. In de praktijk blijkt dat niet altijd het geval te zijn. CNV Academie helpt medezeggenschapsraden bij het versterken van de band met de achterban. Dat maakt de raad sterker en overtuigender.

Ken je achterban

Wie vertegenwoordig je als lid van de (G)MR? Ken je de betrokkenen persoonlijk? Hoe blijf je op de hoogte van hun zorgen en hun vragen? Wie zich inzet voor een MR of GMR, zou op die vragen een helder antwoord willen hebben, maar in de praktijk is het vaak niet zo duidelijk. De achterban blijft in veel besprekingen buiten beeld, terwijl dit wel de mensen zijn waar je het voor doet. Hoe kun je ervoor zorgen dat de mensen die je vertegenwoordigt weer centraal komen te staan?

Na deze training zijn jullie:

 • Beter bekend met de eigen achterban

 • In staat flexibel op vragen uit de achterban te reageren

 • Een medezeggenschapsraad met een groot draagvlak

Training (G)MR: achterban

CNV Academie traint jullie om goed om te gaan met de verantwoordelijkheden als (G)MR en een goede band met de achterban hoort daar zeker bij. Uiteindelijk is die achterban ook je draagvlak: een raad die goed met zijn achterban communiceert staat ook sterker in onderhandelingen. We laten jullie zien hoe jullie doelgericht kunnen samenwerken met jullie achterban om daadwerkelijk meer gedaan te krijgen.

MR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als MR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en de (G)MR

CNV Academie hecht veel waarde aan het werk en de invloed van medezeggenschapsraden. Om jullie bij jullie werk te helpen, en om ervoor te zorgen dat de MR of GMR ook echt het verschil kan maken, bieden we gerichte trainingen, met veel aandacht voor jullie specifieke situatie. Die trainingen zijn voor iedereen bedoeld, dus zeker niet alleen voor leden van CNV!