Met goed onderhandelen kan de ondernemingsraad de verwachtingen van de achterban waarmaken. In onderhandelingen komen de visies van verschillende partijen aan bod en kan de OR anderen overtuigen van de eigen idealen. Onderhandelingen zijn voor de OR een onderscheidend moment, daarom verdient goed onderhandelen onze aandacht.

Hoe onderhandel je als OR?

Een belangrijke taak voor ondernemingsraden is het verdedigen van jullie visie en de belangen van jullie achterban in een onderhandeling. Om dat overtuigend te kunnen doen, is het belangrijk dat je begrijpt wat je positie is, wat er door anderen van jullie verwacht wordt en met welke missie je de onderhandeling in gaat. Maar hoe bepaal je dat, hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op en hoe verdedig je jullie belangen met overtuiging?

Na deze training zijn jullie:

 • Zeker in jullie rol als onderhandelaar

 • Overtuigend in jullie communicatie

 • Klaar om het gesprek aan te gaan

Training in onderhandelen

Onderhandelen kun je oefenen, maar serieuze onderhandelingen zijn daar uiteraard niet het moment voor. CNV Academie komt naar jullie toe om op jullie eigen tempo de verschillende onderdelen van het onderhandelingsproces te leren kennen en te begrijpen. Onze trainer leert jullie hoe jullie je het beste kunnen voorbereiden en hoe jullie in de onderhandeling zelf het verschil kunnen maken.

OR_training_onderhandelen_incompany

OR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als OR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en de OR

Als lid van een ondernemingsraad krijg je met veel zaken te maken die je zelf in je dagelijks leven niet of maar deels hebt leren kennen. Onderhandelen is zoiets: dat is lang niet voor iedereen dagelijkse kost en het kost dan ook moeite dit op een goede manier aan te pakken. CNV Academie traint OR-leden, zodat ze kunnen groeien in hun rol en hun werk op een nog betere manier kunnen verrichten.

De ondernemingsraad heeft nuttig werk te verrichten en heeft daarom een belangrijke positie in de organisatie. Maar wordt die positie ook waargemaakt? Het is, juist voor leden van een OR, altijd verstandig om de eigen positie en het functioneren van de raad kritisch onder de loep te houden. Vaak is er ruimte voor verbetering. CNV Academie helpt OR'en bij het versterken van zichzelf.

Weet waar je staat als ondernemingsraad

Je geeft als OR-lid veel aandacht aan de taken die je hebt, maar het functioneren van de OR als geheel blijft dan niet altijd scherp in beeld. Hoe staan jullie er nu eigenlijk voor, binnen de verhoudingen in jullie organisatie? Waar liggen er verbeterpunten en waar zou zelfs met spoed werk van moeten worden gemaakt? Het stellen van die vragen is het begin van de verbetering en daar heeft iedereen baat bij.

Na deze training zijn jullie:

 • Alert op ieders eigen valkuilen

 • Bereid verbeteringen door te voeren

 • Een overtuigende ondernemingsraad

Training Functioneren & positioneren

Een goede OR is zelfkritisch. De interesse voor de training Functioneren & positioneren is wat dat betreft al een bewijs van jullie kwaliteit. Wat willen jullie verbeteren? De coach van CNV Academie loopt samen met jullie jullie werkzaamheden door en bekijkt in overleg wat beter kan of moet. We helpen jullie bij het functioneren als OR en geven handreikingen waarmee jullie je binnen je organisatie beter kunnen positioneren.

OR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als OR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en OR

Het goed functioneren van de OR is van belang voor de sector; CNV Academie onderkent dat belang ook en neemt graag haar verantwoordelijkheid, door jullie bij te staan waar nodig. Wij hebben de kennis en ervaring in huis waar jullie verder mee kunnen komen. Onze trainingen zijn voor iedereen toegankelijk, CNV-lid of niet, en zijn gericht op jullie persoonlijke situatie, zodat we jullie op de best mogelijke manier kunnen helpen.

De ondernemingsraad vertegenwoordigt verschillende partijen en heeft als zodanig dus een breed draagvlak. Om dat draagvlak ook echt te kunnen benutten, en sterker te staan in onderhandelingen, moet de OR goed contact houden met de achterban. CNV Academie helpt met gerichte trainingen dit contact te stroomlijnen, zodat de hele achterban goed vertegenwoordigd wordt en de communicatie overzichtelijk verloopt.

Ken je achterban

Als lid van een ondernemingsraad ben je een vertegenwoordiger. Maar wie van de mensen die je vertegenwoordigt spreek je nu het meest? Zijn er dan ook mensen die je minder spreekt? Vaak zien we dat OR'en in het contact met hun achterban blinde vlekken hebben, waardoor het lastiger wordt goed te peilen wat er leeft en waar werk van zou moeten worden gemaakt. De communicatie kan beter worden georganiseerd.

Na deze training zijn jullie:

 • Betere vertegenwoordigers van jullie achterban

 • Bekend met de verschillende belangen en behoeftes

 • Een ondernemingsraad met een groot draagvlak

Training OR en achterban

CNV Academie weet wat vertegenwoordigen inhoudt en kan jullie dus helpen bij het contact met de achterban. Daarbij kijken we naar praktische oplossingen en brengen we overzichtelijk in kaart met wie je het gesprek kunt aangaan. We laten zien wat beter kan en beter moet. Door een goede vertegenwoordiger van je achterban te zijn versterk je als raad uiteindelijk ook je positie in onderhandelingen, omdat duidelijk is namens wie jullie spreken.

OR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als OR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en OR

Het werk van de OR heeft veel betekenis voor de sector en als het goed is, vertegenwoordigen jullie de belangen van een brede achterban. CNV Academie onderkent de grote meerwaarde van jullie werk als OR en wil dan ook ondersteunend zijn waar nodig. Daarom bieden we trainingen en cursussen en zijn we bereikbaar voor vragen en advies. CNV Academie is er voor iedereen, dus of je lid bent van de vakbond maakt voor ons niet uit.

Een goede verhouding tussen directie en medezeggenschapsraad legt een stevige basis voor het dagelijks werk in de sector onderwijs. Als directie en MR onderling duidelijk communiceren en van elkaar weten wat ze aan elkaar hebben, kan de MR een grote meerwaarde zijn voor de directie en omgekeerd. Dat goede evenwicht maakt CNV Academie bereikbaar bij de training ''Directie en medezeggenschap”.

Jouw relatie met de MR

Als leidinggevende zul je ongetwijfeld regelmatig met de MR te maken hebben, waarbij als het goed is de nadruk ligt op opbouwende kritiek en samenwerking. Maar wat verwacht de raad nu precies van je? Welke speelruimte heb jij en welke middelen heeft de raad tot zijn beschikking? Weten jullie van elkaar waar jullie voor staan? Vaak blijkt dat de communicatie eenzijdig is. Daar kan veel meer uit worden gehaald en daar kun jij als directeur het initiatief in nemen.

Na deze training ben je:

 • Zekerder over de rolverdeling tussen MR en directie

 • In staat het gesprek over en weer aan te gaan

 • Vertrouwd met het takenpakket van de MR

Eerste Hulp Bij Medezeggenschap

Onze training voor directies noemen we ook wel ''Eerste Hulp Bij Medezeggenschap”, EHBM. Dat laat, ondanks de knipoog, ook wel zien hoe noodzakelijk deze training is, want voor veel directies blijkt de omgang met de MR voor hoofdbrekens te zorgen. Men heeft vaak wel een idee van wat kan en moet, maar in de praktijk is van een vruchtbare samenwerking onvoldoende sprake. CNV Academie laat zien dat hier veel meer uit te halen is.

MR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als MR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie voor directies

CNV hecht veel belang aan het goed functioneren van de medezeggenschapsraden, omdat zij een waarborg vormen voor de kwaliteit van de sector onderwijs. Daarom bieden we gerichte trainingen voor MR-leden, maar dus ook voor directies, want uiteindelijk hebben beide partijen voordeel bij medezeggenschap. CNV Academie heeft trainingen voor iedereen en daarbij maakt het ook niet uit of je CNV-lid bent of niet.

Werkdruk is een maatschappelijk probleem dat gelukkig steeds meer aandacht krijgt, ook omdat, onder andere, de ondernemingsraden de hoge werkdruk op de agenda hebben gezet. Het blijft van belang dat OR'en alert zijn op signalen die duiden op een te hoge werkdruk en bij directies en het personeel zelf aansturen op een oplossing. CNV Academie helpt OR'en daarbij.

Werkdruk opmerken

Als OR houden jullie oren en ogen open en communiceren jullie met de werknemers en met andere betrokkenen. In dat contact kan de werkdruk natuurlijk in letterlijke zin ter sprake komen, maar soms kun je ook aan andere signalen al opmerken dat het de verkeerde kant op gaat. Wat doe je dan, als OR? Hoe kun je werkdruk bespreekbaar maken? Wat voor oplossingen kun je aanreiken?

Na deze training zijn jullie:

 • In staat werkdruk te herkennen

 • Een steun voor personeel dat werkdruk ervaart

 • Begonnen met het bedenken van oplossingen

Training OR en werkdruk

Tijdens de training die CNV Academie verzorgt, komen de kenmerken van een (te) hoge werkdruk aan de orde en bespreken we de negatieve consequenties ervan. We laten zien welke mogelijkheden de ondernemingsraad heeft om dit probleem, dat we hierboven al een ''maatschappelijk probleem” noemden, te verhelpen, omdat de gevolgen ervan, zoals burn-outs en overspannenheid, zo ingrijpend zijn.

shutterstock_329415260_burnoutsignalen

OR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als OR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en werkdruk

De gevolgen van hoge werkdruk laten zich op meerdere manieren gelden. Het functioneren van een team wordt door hoge werkdruk ondermijnd; de gevolgen ervan op de gezondheid van werknemers brengen het probleem ook naar huis. CNV Academie trekt zich dit probleem aan en probeert met verschillende trainingen, voor alle betrokken partijen, werkdruk aan te pakken en te verminderen. Samen kunnen we het verschil maken.

Het bestaansrecht van de medezeggenschapsraad valt of staat bij zijn noodzaak: als de betrokkenen het gevoel hebben dat ze het zónder ook wel af kunnen, verliest de MR zijn invloed. Dit is actueel nu, mede door de opkomst van app-groepen en laagdrempelige communicatie, de lijnen korter zijn en mensen elkaar vaker buiten de MR om spreken. Maar de MR hééft meerwaarde en door daar de nadruk op te leggen blijft de raad ook in de toekomst onmisbaar: Medezeggenschap 2.0.

Wat is jullie raad waard?

In de organisatiestructuur is de MR een vaste waarde, een onafhankelijke autoriteit die zijn invloed kan doen gelden als het nodig is. Daarom ben je natuurlijk ook trots op je werk als MR-lid. Maar wat als de mensen die je vertegenwoordigt jouw rol minder vanzelfsprekend gaan vinden? Hoe overtuig je ze van jullie relevantie en hoe zorg je ervoor dat het initiatief weer bij jullie ligt? CNV Academie stoomt je klaar voor de toekomst.

Na deze training zijn jullie:

 • Weer onmisbaar voor de achterban

 • Een partij om rekening mee te houden

 • Klaar voor de toekomst van de medezeggenschap!

Training Medezeggenschap 2.0

De veranderende tijden zijn voor medezeggenschapsraden misschien wel een wake up call die hoe dan ook nodig was. Veel raden zijn onduidelijk over hun doelstellingen en kunnen dus wel een modernisering gebruiken. De training ''Medezeggenschap 2.0'' heeft dan ook een positieve insteek, we reiken jullie echt de tools waar jullie mee verder kunnen. Maak je idealen concreet en onderscheid je als MR!

MR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als MR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en medezeggenschap

De veranderende verhoudingen in de onderwijs sector bieden wat CNV betreft in de eerste plaats volop kansen. Wij blijven werken aan verbetering en dat doen we samen met de medezeggenschapsraden. CNV Academie traint raadsleden en andere betrokkenen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de ontwikkelingen die komen gaan. Onze trainingen zijn voor zowel CNV-leden als voor niet-leden toegankelijk.

De medezeggenschapsraad (MR, GMR) is een vertegenwoordigende partij. De raad verdedigt de belangen van bijvoorbeeld ouders, leerlingen en/of personeel. Om dat goed en geloofwaardig te doen, met een stevig draagvlak, moet de raad goed contact hebben met zijn achterban. In de praktijk blijkt dat niet altijd het geval te zijn. CNV Academie helpt medezeggenschapsraden bij het versterken van de band met de achterban. Dat maakt de raad sterker en overtuigender.

Ken je achterban

Wie vertegenwoordig je als lid van de (G)MR? Ken je de betrokkenen persoonlijk? Hoe blijf je op de hoogte van hun zorgen en hun vragen? Wie zich inzet voor een MR of GMR, zou op die vragen een helder antwoord willen hebben, maar in de praktijk is het vaak niet zo duidelijk. De achterban blijft in veel besprekingen buiten beeld, terwijl dit wel de mensen zijn waar je het voor doet. Hoe kun je ervoor zorgen dat de mensen die je vertegenwoordigt weer centraal komen te staan?

Na deze training zijn jullie:

 • Beter bekend met de eigen achterban

 • In staat flexibel op vragen uit de achterban te reageren

 • Een medezeggenschapsraad met een groot draagvlak

Training (G)MR: achterban

CNV Academie traint jullie om goed om te gaan met de verantwoordelijkheden als (G)MR en een goede band met de achterban hoort daar zeker bij. Uiteindelijk is die achterban ook je draagvlak: een raad die goed met zijn achterban communiceert staat ook sterker in onderhandelingen. We laten jullie zien hoe jullie doelgericht kunnen samenwerken met jullie achterban om daadwerkelijk meer gedaan te krijgen.

MR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als MR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en de (G)MR

CNV Academie hecht veel waarde aan het werk en de invloed van medezeggenschapsraden. Om jullie bij jullie werk te helpen, en om ervoor te zorgen dat de MR of GMR ook echt het verschil kan maken, bieden we gerichte trainingen, met veel aandacht voor jullie specifieke situatie. Die trainingen zijn voor iedereen bedoeld, dus zeker niet alleen voor leden van CNV!

De medezeggenschapsraad (MR, GMR) kan veel betekenen voor de sector, als er maar naar de MR geluisterd wordt. In de praktijk blijkt dat de MR vaak onvoldoende van invloed kan zijn bij belangrijke beslissingen. Dat is zonde en voor de betrokkenen ook teleurstellend. CNV Academie helpt raden om zich zo te ontwikkelen, dat ze van blijvende invloed kunnen zijn en sterk staan bij onderhandelingen.

Wat is je invloed?

Als lid van een MR zul je je wel eens afvragen hoe groot je invloed nu eigenlijk is, zeker als je merkt dat er in een recent besluit weinig aandacht aan jullie opvatting is gegeven. Hoe kun je ervoor zorgen dat je meer bereikt? Met welke verwachtingen heb je te maken, waar kan het mogelijk op stuk lopen? Welke mogelijkheden heb je en met welke strategie bereik je in jullie situatie uiteindelijk het meest?

Na deze training zijn jullie:

 • Een invloedrijke medezeggenschapsraad

 • Overtuigend in jullie onderhandelingen

 • Helder over waar jullie voor staan

Training MR invloed & onderhandelen

CNV Academie vindt het belangrijk dat medezeggenschapsraden hun invloed kunnen doen gelden. Tijdens onze training ''Invloed & onderhandelen” brengen we jullie bij hoe je meer kunt bereiken en hoe je onderhandelingen tot een succes maakt. Daarbij kijken we goed naar de situatie waarbinnen jullie werken, zodat we jullie ook echt gericht kunnen helpen.

MR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als MR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en de MR

De medezeggenschapsraden kunnen van grote invloed zijn – en dat wil CNV Academie ook graag, want om de kwaliteit en de flexibiliteit te waarborgen is het goed om ook de stem van de MR te laten spreken. Om die reden delen wij onze kennis enthousiast met jullie, om jullie nog beter voor te bereiden op onderhandelingen en op de komende besluitvorming. CNV Academie is er voor iedereen, het maakt dus niet uit of je lid bent van CNV.

De ondersteuningsplanraad vertegenwoordigt de belangen van anderen, maar om dat goed te kunnen doen, moeten de leden van een OPR wel goed contact hebben met hun doelgroepen. In de praktijk schort het daar nog wel eens aan. Om als OPR effectief te kunnen zijn en om in gesprekken met andere partijen sterk te staan, is het belangrijk om deze contacten beter te organiseren. CNV Academie helpt de OPR bij het vertegenwoordigen van de achterban.

Contact met je achterban

Op welke manieren heb jij contact met de mensen die jij als lid van de OPR vertegenwoordigt? Hoe verdeel je je aandacht? En weet je ook echt wat er speelt? CNV Academie weet uit ervaring dat deze contacten niet vanzelf goed lopen. Zo blijkt het vaak moeilijk de aandacht gelijk te verdelen. Soms spreken OPR-leden zelfs niet of nauwelijks met de mensen die ze zouden moeten vertegenwoordigen. Dat kan beter!

Na deze training ben je:

 • Goed ingespeeld op jullie achterban

 • Beter in staat de verschillende groepen te vertegenwoordigen

 • Een effectieve OPR

Training OPR: achterban

Tijdens de training OPR & Achterban brengen we in kaart welke doelgroepen je als OPR precies vertegenwoordigt en laten we zien hoe je met een doordacht communicatieplan goed contact onderhoudt met deze groepen. Daarbij leggen we de nadruk op wat voor jullie praktisch haalbaar is, want het moet natuurlijk wel goed kunnen werken. We helpen jullie zo op weg als ondersteuningsplanraad.

OPR partnerschap

Sluit een abonnement af voor alle vragen waar je als OPR mee te maken krijgt. Je bepaalt zelf of je de uren inzet voor training en/of advies.

CNV Academie en de OPR

CNV brengt het gesprek op gang, want door dialoog kun je werk beter maken. Goed communiceren is wat ons betreft de basis van het werk dat we zelf doen, maar ook van het werk dat jullie als OPR doen. Daarom helpt CNV Academie jullie graag bij het verwezenlijken van jullie plannen en het vertegenwoordigen van jullie achterban. Onze trainingen zijn bedoeld voor zowel CNV-leden als voor betrokkenen die geen lid zijn.